REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin sklepu internetowego www.youstore.pl z dnia 1 września 2020 roku ze zmianami

 1. Postanowienia wstępne
 • Sklep internetowy YOUstore., dostępny pod adresem internetowym youstore.pljest platformą prowadzoną przez Dorotę Lange-Socha prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą YOU STORE DOROTA LANGE-SOCHA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5211236831, REGON 142816734.
 • Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności składania zamówień dostępnych produktów, czas i zasady realizacji zamówień, uiszczania płatności oraz uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia, składania reklamacji i ich rozpatrywania.


 1. Definicje     
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i zawierający z nim Umowę sprzedaży.
 • Konsument - konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YOU STORE DOROTA LANGE-SOCHA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5211236831, REGON 142816734.
 • Przedsiębiorca - przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę pod adresem internetowym youstore.plpozwalający Klientom w szczególności na zawieranie Umowy sprzedaży.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów.
 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie oraz Zamówieniach rozpoczętych (opcja obecnie niedostępna, opcja najprawdopodobniej dostępna w przyszłości).
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta (opcja dostępna w przyszłości).
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca ewentualnym przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Produkt personalizowany - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca ewentualnym przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wykonana na indywidualne zamówienie Klienta ze wskazanymi przez niego modyfikacjami dotyczącymi wymiarów Produktu.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 1. Kontakt ze Sklepem
 • Adres Sprzedawcy: ul. Opaczewska 44/21, 02-372 Warszawa
 • Adres e-mail Sprzedawcy: you@youstore.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 508 337 757
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 16 1140 2004 0000 3602 8089 1702
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18.
 1. Warunki ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: youstore.pl.
 • Sklep internetowy youstore.plprowadzony jest przez Sprzedawcę.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem stosownego przycisku zamieszczonego na stronie głównej serwisu youstore.ploraz pobrać go i wydrukować.
 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 • Klient, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Sprzedawca dochowuje należytej staranności, by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu (opcja dostępna w przyszłości) albo bez jego zakładania przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Klient zawierający Umowę sprzedaży bez zakładania konta, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki Formularza zamówienia prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), nie zawierają kosztów wysyłki.
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 • Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli Umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 • Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Klientem.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek aktywności, które mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedawcy, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa takie jak m.in. treści propagujące przemoc, zniesławiające, naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 1. Wymagania techniczne
 • Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 10, Chrome w wersji 49, Mozilla Firefox 43, Safari 4, Opera w wersji 36, Microsoft Edge 13 lub nowszych,
 • posiadanie oprogramowania umożliwiającego podgląd dokumentów i zdjęć (m.in. Flash Player, javascript),
 • posiadanie aktywnego, aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies umożliwiająca ich instalacje (w trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki cookies).
 1. Zakładanie Konta w Sklepie 
 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie m.in. następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła (ciągi znaków ustalone przez Klienta) ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat wglądu, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta.
 1. Zasady składania Zamówienia
 • W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do koszyka klikając przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu Klient zostaje skierowany do Formularza zamówienia służącego do składania zamówień w Sklepie. Składając zamówienie bez rejestracji Klient zobowiązany jest prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki Formularza zamówienia w tym m.in. podać dane do wysyłki, rodzaj wysyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz podać inne dane niezbędne do nawiązania kontaktu, ustalenia treści, zmiany, i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia powiadamiając o tym Klienta;
 • do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" lub innego równoznacznego – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu lub Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 • potwierdzić Zamówienie klikając przycisk “Zamawiam” lub inny równoważny. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży między Klientem a Sklepem;
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.
 • Poza gotowymi produktami dostępnymi w bieżącej kolekcji, w YOUstore można zamówić produkty na indywidualne zamówienie klienta.
 • Personalizacja produktu dotyczy jedynie jego wymiarów.
 • Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi, ani wymianie.
 • Podstawa Prawna - Ustawa o Prawach Konsumenta Dz.U. 2014 poz 827 art. 38 pkt. 1).
 • W celu zamówienia personalizowanego produktu należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo wysyłając informacje na adres you@youstore.pl i poinformować go o chęci złożenia zamówienia indywidualnego. W wiadomości do Sprzedawcy należy szczegółowo wskazać jakie zmiany mają zostać wprowadzone do danego produktu. W odpowiedzi zwrotnej Sprzedawca wskaże czy zamówienie indywidualne będzie mogło być zrealizowane, jaki będzie koszt uszycia produktu o innych cechach oraz jaki będzie czas realizacji zamówienia. Do zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 • Koszt personalizacji produktu wynosi od 50 do 300 zł, w zależności od zmian jakie mają być wprowadzone.
 • Zapłaty ceny za produkt (koszt produktu, koszt personalizacji i koszt wysyłki) należy dokonać na konto Sprzedawcy (MBank 16 1140 2004 0000 3602 8089 1702). Po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 • Czas oczekiwania na personalizowany produkt wynosi do 21 dni roboczych.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 • Umowa zawierana jest w języku polskim lub w innym języku wybranym przez Użytkownika

 

 1. Zamówienia personalizowane

 • Poza gotowymi produktami dostępnymi w bieżącej kolekcji, w YOUstore można zamówić produkty na indywidualne zamówienie klienta.
 • Personalizacja produktu dotyczy jedynie jego wymiarów.
 • Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi, ani wymianie.
 • Podstawa Prawna - Ustawa o Prawach Konsumenta Dz.U. 2014 poz 827 art. 38 pkt. 1).
 • W celu zamówienia personalizowanego produktu należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo wysyłając informacje na adres you@youstore.pl i poinformować go o chęci złożenia zamówienia indywidualnego. W wiadomości do Sprzedawcy należy szczegółowo wskazać jakie zmiany mają zostać wprowadzone do danego produktu. W odpowiedzi zwrotnej Sprzedawca wskaże czy zamówienie indywidualne będzie mogło być zrealizowane, jaki będzie koszt uszycia produktu o innych cechach oraz jaki będzie czas realizacji zamówienia. Do zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub winny ustalony przez strony sposób.
 • Koszt personalizacji produktu wynosi od 50 do 300 zł, w zależności od zmian jakie mają być wprowadzone.
 • Zapłaty ceny za produkt (koszt produktu, koszt personalizacji i koszt wysyłki) należy dokonać na konto Sprzedawcy (MBank 16 1140 2004 0000 3602 8089 1702). Po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 • Czas oczekiwania na personalizowany produkt wynosi do 21 dni roboczych.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 • Umowa zawierana jest w języku polskim lub w innym języku wybranym przez Użytkownika.
 1. Płatności i dostawa
  • Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze, płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne za pomocą serwisu PayU, Przelewy24 i Blue Media.
  • Klient może skorzystać z następujących form płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisów świadczących obsługę płatności on-line w zakresie płatności szybkimi przelewami: PayU, Przelewy 24 i Blue Media. 
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   - PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495;
   - Przelewy 24 - spółka PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
  • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Drawska 14a/3, 02-202 Warszawa.
  • Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
  • Dostawa zamówionych Produktów na terytorium Polski odbywa się w wybrany przez Klienta sposób wysyłki: przesyłką kurierską DPD albo Pocztą Polską.
  • Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane w momencie składania Zamówienia, wynoszą odpowiednio: DPD - od 15 zł przy zamówieniu z przedpłatą, od 24 zł za pobraniem; Poczta Polska - 15 zł przy zamówieniu z przedpłatą, 22 zł za pobraniem; Paczka w Ruchu -`9,99 zł przy zamówieniu z przedpłatą, 15 zł za pobraniem.
  • Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient zobowiązany jest sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
  • Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy lub innych błędnych lub niedokładnych danych podczas składania Zamówienia.
  • Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.
 2. Wykonanie umowy sprzedaży
 • Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w
 • szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 • Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, przyjmuje Zamówienie do realizacji (przyjęcie oferty). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

 • W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub, że nie jest ono możliwe do realizacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 • Jeśli zapłata za Zamówienie, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 • W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili zawarcia Umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym); płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki; płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 1-3 dni z zastrzeżeniem § 9 pkt 6 poniżej.
 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy; w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży; w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 1-3 dni roboczych od dnia złożenia przez niego Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 • W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa w czasie wskazanym w niniejszym punkcie powyżej, klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
 • W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi: 1 - anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia), 2 - anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie; 3 - realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako ostateczne; 4- podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 • Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i za granicą. W przypadku wysyłki poza granice Polski nie będzie miał zastosowania § 8 Regulaminu, a Klient zostanie odrębnie poinformowany o kosztach wysyłki Zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów wysyłki i ich opłaceniu.
 1. Wymiana towaru na inny
 • Istnieje możliwość wymiany zakupionych artykułów na inne dostępne w Sklepie.
 • Wymiana artykułu zakupionego w Sklepie jest bardzo prosta. Należy odesłać do nas towar, który ma zostać wymieniony na inny i do przesyłki załączyć formularz wymianyz wyraźnym wskazaniem na co ma zostać wymieniony wcześniej zakupiony artykuł (należy wskazać nazwę oraz rozmiar artykułu na jaki ma zostać

zamieniony pierwotny zakup).

 • Towar jaki ma zostać wymieniony należy wysłać na adres:
  YOU STORE/LABRAN LOGISTICS
  Poziomkowa 2A
  74-400 Dębno
 • Koszt wysyłki do Sklepu artykułu jaki ma zostać wymieniony ponosi Klient. Sklep wyśle wymieniony artykuł na swój koszt.
 • Na wymianę towaru Klient ma 14 od dni otrzymania przesyłki. Po tym terminie wymiana nie będzie możliwa.
 • Sklep dokona wszelkich starań by artykuł, na który wymieniany ma zostać pierwotny zakup, był wysłany w jak najszybszym czasie. Maksymalny termin

wysyłki wymienionego produktu to roboczych.

 • W przypadku wymiany na artykuł w innej cenie, niż ten pierwotnie zakupiony Sklep dokona zwrotu nadpłaty lub przekaże Klientowi informacje o konieczności dokonania dopłaty.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
  • Konsument może w terminie 21 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny (Dz.U. 2014 poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ze zm.).
  • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik (data otrzymania przesyłki).
  • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres:
   Drawska 14a/3
   02-202 Warszawa
   bądź drogą elektroniczną na adres you@youstore.pl.
  • Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 21 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 21 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Nie będą odbierane także paczki wysyłane do różnego rodzaju punktów odbioru, w tym paczki wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, które trzeba odebrać osobiście w placówce Poczty.
 • Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi pierwotnie zamocowanymi metkami i zabezpieczeniami.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

- w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 • Istnieje możliwość zmiany rozmiaru, koloru zakupionych artykułów lub wymiana ich na inny artykuł.
 • Wymiana artykułu zakupionego w Sklepie jest bardzo prosta. Należy odesłać do nas towar, który ma zostać wymieniony na inny i do przesyłki załączyć formularz wymiany z wyraźnym wskazaniem na co ma zostać wymieniony wcześniej zakupiony artykuł (należy wskazać nazwę oraz rozmiar artykułu na jaki ma zostać zamieniony pierwotny zakup).
 • Termin zwrócenia pierwotnie zakupionego produktu wynosi 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Po tym terminie wymiana nie będzie możliwa.
 • Sklep dokona wszelkich starań by artykuł, na który wymieniany ma zostać pierwotny zakup, był wysłany w jak najszybszym czasie. Maksymalny termin wysyłki wymienionego produktu to 14 dni roboczych.
 • W przypadku wymiany na artykuł w innej cenie, niż ten pierwotnie zakupiony Sklep dokona zwrotu nadpłaty lub przekaże Klientowi informacje o konieczności dokonania dopłaty.
 1. Reklamacja i gwarancja
 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 rok od daty wydania produktu, o ile w ciągu miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • Treść reklamacji i towar odsyłany w ramach procedury reklamacji wraz z dowodem zakupu produktu w Sklepie należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • W reklamacji trzeba zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.
 • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 1. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 • Konsument może skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • Sprzedawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Kupujący w toku procedury zamówienia produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 1. Polityka prywatności i dane osobowe w Sklepie internetowym
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.
 • Dane zbierane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz polityki informacyjnej sklepu to m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Zakupy w Sklepie nie obligują do zakładania Konta.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, prostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz do cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;
  - pracownicy Sklepu;
  - osoby które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych;
  - dostawcy usług sieciowych;
  - dostawcy usług płatności elektronicznych;
  - dostawcy zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową;
  - dostawcy technologii wykorzystywanych przez Witrynę.
 • Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:

- jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
- jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
- w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności - przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją w przypadku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej na inną.

 • Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  - zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  - statystycznych i archiwizacyjnych;
  - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
  - dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 1. Polityka plików cookies
 • Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie Sklepu, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów); poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki:
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
 1. Postanowienia końcowe
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Inni wybrali także:
KOSZULA ANNIE BROWN
KOSZULA ANNIE BROWN
279,00 zł 181,35 zł
SET COMFY YOU BLUE STONE
SET COMFY YOU BLUE STONE
539,00 zł 404,25 zł
SUKIENKA JUICY YOU RED
SUKIENKA JUICY YOU RED
449,00 zł 336,75 zł
BLUZKA I'M ON YOU LAVENDER
BLUZKA I'M ON YOU LAVENDER
99,00 zł 59,40 zł
SPODNIE COMFY YOU BLACK
SPODNIE COMFY YOU BLACK
259,00 zł 155,40 zł
BODY JUST YOU BEIGE
BODY JUST YOU BEIGE
239,00 zł 143,40 zł
BLUZA COMFY YOU MARSALA
BLUZA COMFY YOU MARSALA
279,00 zł 209,25 zł
BLUZKA BASIC YOU BLACK
BLUZKA BASIC YOU BLACK
99,00 zł 59,40 zł
SUKIENKA JUICY YOU BLACK
SUKIENKA JUICY YOU BLACK
449,00 zł 336,75 zł
SUKIENKA LOU V-NECK ROSE BROWN
SUKIENKA LOU V-NECK ROSE BROWN
369,00 zł 239,85 zł
BODY HONEY GREY INDYGO
BODY HONEY GREY INDYGO
179,00 zł 107,40 zł
BODY JUST YOU PETROL
BODY JUST YOU PETROL
239,00 zł 179,25 zł

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.